دکتر حامد بذرافشان

دکتر حامد بذرافشان

متخصص قلب وعروق

رتبه برتر برد تخصصی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استاد نمونه آموزشی دانشکده پزشکی

رییس استعدادهای درخشان دانشکده پزشکی