دکتر هادی احمدی آملی

دکتر هادی احمدی آملی

فلوشیپ جراحی گوارش

فلوشیپ جراحی گوارش از انگلستان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

استاد برگزیده بخش آموزشی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398