پنوموتوراکس

اسلاید اول، پنوموتوراکس سمت چپ که حاشیه ریه با پیکان آبی مشخص شده است.

اسلاید دوم، پنوموتوراکس سمت راست که ریه کلاپس شده مشخص شده است.

اسلاید سوم و چهارم و پنجم، محل قرار دادن نیدل جهت توراکوسنتز و نحوه انجام.

اسلاید ششم، هموتوراکس سمت چپ که مشخص شده است.

پزشک عزیز
دکتر محسن نجم الدینی
تاریخ شروع
06/08/2022
تاریخ ارسال
06/08/2022
دسته بندی
پست ها