خانم 37ساله با تنگی نفس 20روز بعد از هیسترکتومی saddle pulmonary emboli

خانم 37ساله با تنگی نفس  20روز بعد از هیسترکتومی saddle pulmonary emboli

پزشک عزیز
دکتر بتول فرهادی
تاریخ شروع
06/08/2022
تاریخ ارسال
06/08/2022
دسته بندی
پست ها